Quy định để trở thành Advertiser

Bước 1: Ký hợp đồng

  • Thiết lập loại kết quả (mua hàng, đăng ký, điền form,…)
  • Thiết lập chi phí cho mỗi chuyển đổi thành công
  • Chuẩn bị tài liệu truyền thông: nội dung, hình ảnh,…

Bước 2: Kết nối kỹ thuật

  • Cài đặt format tracking link
  • Cài đặt Post-back đơn hàng (embed JS hoặc push API)
  • Cài đặt cập nhật đơn hàng
  • Cài đặt datafeed

Bước 3: Testing

  • Test kịch bản đơn hàng, cập nhật đơn hàng
  • Test mua hàng, đăng ký, điền form trên các thiết bị

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ADVERTISER CỦA ACCESSTRADE

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOA HỒNG VỚI ADVERTISER Ở ACCESSTRADE