Thông báo giới hạn tần suất gọi API

Publisher thân mến,

Từ ngày 22/03/2018, để đảm bảo sự ổn định của hệ thống, ACCESSTRADE áp dụng giới hạn tần suất gọi API là 30 requests/phút.

Với sự thay đổi này, khi số request quá 30, bạn sẽ nhận được thông báo “You hit the rate limit“, http code = 400, khi đó bạn có thể đợi hết 1 phút rồi gọi lại.