Thông báo giới hạn tần suất gọi API


Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Publisher thân mến,

Từ ngày 22/03/2018, để đảm bảo sự ổn định của hệ thống, ACCESSTRADE áp dụng giới hạn tần suất gọi API là 30 requests/phút.

Với sự thay đổi này, khi số request quá 30, bạn sẽ nhận được thông báo “You hit the rate limit“, http code = 400, khi đó bạn có thể đợi hết 1 phút rồi gọi lại.