Nhận diện đơn hàng đã duyệt qua API


Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Publisher thân mến,

Từ bây giờ bạn có thể nhận diện đơn hàng đã được duyệt (đã được đối soát thành công và đồng ý thanh toán) qua API.

Các đơn hàng đã duyệt sẽ có thông tin “is_confirmed”=1, ngược lại những đơn hàng chưa được duyệt sẽ có “is_confirmed”=0.

Bạn cũng có thể tìm kiếm các đơn hàng đã duyệt bằng cách nhập is_confirmed=1 trên đường dẫn để tìm kiếm riêng các đơn hàng đã duyệt.