Nhận diện đơn hàng đã duyệt qua API

Publisher thân mến,

Từ bây giờ bạn có thể nhận diện đơn hàng đã được duyệt (đã được đối soát thành công và đồng ý thanh toán) qua API.

Các đơn hàng đã duyệt sẽ có thông tin “is_confirmed”=1, ngược lại những đơn hàng chưa được duyệt sẽ có “is_confirmed”=0.

Bạn cũng có thể tìm kiếm các đơn hàng đã duyệt bằng cách nhập is_confirmed=1 trên đường dẫn để tìm kiếm riêng các đơn hàng đã duyệt.