Tìm hiểu về Datafeed

  1. Định nghĩa: Datafeed là dòng dữ liệu XML được tạo ra từ một data source online và được stream tới một tài liệu hoặc chương trình đích.
  2. Datafeed đối với hệ thống ACCESSTRADE: Datafeed ở ACCESSTRADE là danh sách dữ liệu toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp, bao gồm: Giá, Link affiliate, Thông tin sản phẩm,….Datafeed thường được sử dụng bởi các Publisher có website riêng, muốn upload cùng lúc nhiều sản phẩm ví dụ như các trang so sánh giá.