Mẫu các chương trình thúc đẩy performance

STTDạng chương trình thưởngMục đích của chương trình thưởngMẫu nội dung chi tiết của chương trình thưởngGiải thích cách tính thưởngNote
1CPQC (Cost Per Qualify Click)Tập trung Push Traffic đầu vào
Thu hút sự tham gia của các Publsher với action thưởng dễ
Tính trong 1 tháng với mỗi quailified click có được trong chiến dịch, Publisher sẽ nhận được 1000đ/ qualified clickVí dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 đạt được 1000 click, qualified click là 800 thì ở cuối tháng 2 ngoài phần hoa hồng CPS tính theo doanh số các đơn hàng thành công thì Publisher sẽ nhận được thêm thưởng CPQC = 800 x 1000 = 800,000 VNDThời gian áp dụng có thể theo tuần, tháng
Trả thưởng theo đối soát tháng
2Chương trình thưởng theo Target ClickTập trung Push Traffic đầu vào
Thu hút sự tham gia của các Publsher với action thưởng dễ
Tính trong 1 tháng Nếu Publisher đạt từ 1000 qualified click trở lên Publisher sẽ nhận được thêm 10% hoa hồng được duyệt của thángVí dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có 50 đơn hàng được duyệt, giá trị doanh số bán của 50 đơn hàng này là 10,000,000đ. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25% và cả tháng 2 Publisher A đạt được 1000 Qualified Click nên bạn được thưởng thêm 10% trên hoa hồng được duyệt lúc này tổng hoa hồng Publisher nhận được là:
Hoa hồng cơ bản = 10,000,000 x 25% = 2,500,000 VND
Thưởng theo target click = 2,500,000 x 10% = 250,000 VND
Tổng hoa hồng nhận được = 2,500,000 + 250,000 = 2,750,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
3Chương trình thưởng theo số lượng đơnTập trung vào thúc đẩy Publisher tạo ra nhiều đơn hàng tăng trưởng đơn được duyệttính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
+ Publisher có từ 10 – dưới 50 đơn hàng được duyệt/ tháng Publisher sẽ được thưởng thêm 20% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có từ 50 – dưới 100 đơn hàng được duyệt/ tháng Publisher sẽ được thưởng thêm 25% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có từ 10 0 đơn hàng được duyệt trở lên/ tháng Publisher sẽ được thưởng thêm 30% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
Ví dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có 80 đơn hàng được duyệt, giá trị doanh số bán của 80 đơn hàng này là 20,000,000đ. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25% vậy Publisher đạt thưởng và lúc này tổng hoa hồng Publisher nhận được là:
+Hoa hồng cơ bản = 20,000,000 x 25% = 5,000,000
+ Thưởng theo target đơn (Publisher đạt mức thưởng 25% trên tổng hoa hồng được duyệt của tháng) = 5,000,000 x 25% = 750,000
+ Tổng hoa hồng nhận được = 5,000,000 + 750,000 = 5,750,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
4Chương trình thưởng theo tăng trưởngTập trung vào thúc đẩy Publisher cũ, những Publisher đã chạy chiến dịch tốt, thúc đẩy họ có sự tăng trưởngtính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
+ Publisher có sự tăng trưởng về đơn hàng được duyệt từ 1.5 lần đến dưới 2 lần so với tháng trước Publisher sẽ được thưởng thêm 20% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có sự tăng trưởng về đơn hàng được duyệt từ 2 lần đến dưới 3 lần so với tháng trước Publisher sẽ được thưởng thêm 25% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có sự tăng trưởng về đơn hàng được duyệt từ 3 lần trở lên so với tháng trước Publisher sẽ được thưởng thêm 30% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
Ví dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có 80 đơn hàng được duyệt, giá trị doanh số bán của 80 đơn hàng này là 20,000,000đ. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25%
Trước đó tháng 1 Publisher A có 20 đơn hàng đưuọc duyệt như vậy là Publisher A đã tăng trưởng 4 lần vậy lúc này Publisher đạt thưởng và lúc này tổng hoa hồng Publisher nhận được là:
+Hoa hồng cơ bản = 20,000,000 x 25% = 5,000,000
+ Thưởng theo target tăng trưởng (Publisher đạt mức thưởng 30% trên tổng hoa hồng được duyệt của tháng) = 5,000,000 x 30% = 1.500,000
+ Tổng hoa hồng nhận được = 5,000,000 + 1,500,000 = 6,500,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng ngày, tuần, tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
5Chương trình Top Race theo đơn hàngTập trung vào thúc đẩy Publisher cũ, những Publisher đã chạy chiến dịch tốt, thúc đẩy họ gia tăng đơn hàng trong thángtính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
+ Publisher có số lượng đơn hàng được duyệt cao nhất sẽ nhận được 3,000,000 tiền mặt
+ Publisher có số lượng đơn hàng được duyệt cao thứ 2 sẽ nhận được 2,000,000 tiền mặt
+ Publisher có số lượng đơn hàng được duyệt cao thứ 3 sẽ nhận được 1,000,000 tiền mặt
Ví dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có 80 đơn hàng được duyệt, giá trị doanh số bán của 80 đơn hàng này là 20,000,000đ. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25%
Publisher A cũng là Publisher có lượng đơn bán cao nhất trong tháng so với các Publisher khác => Publisher A nhận được hoa hồng là:
+Hoa hồng cơ bản = 20,000,000 x 25% = 5,000,000
+ Thưởng theo Top Race: 3,000,000
Tổng hoa hồng Publisher A nhận được = 5,000,000 + 3,000,000 = 8,000,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
6Chương trình thưởng cho đơn hàng đầu tiên của các Publisher mớiTập trung vào kiếm thêm nhiều Publisher mới hơn cho chiến dịch
Thúc đẩy Publisher mới tăng trưởng và ra đơn hàng
Tính trong 1 tháng cứ Publisher mới (là các Publisher tháng trước chưa có traffic trong chiến dịch) chỉ cần có bất cứ đơn hàng được duyệt nào giá trị đạt từ 500,00 VND trở lên. Publisher sẽ nhận ngay 50,000 VNDVí dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có 5 đơn hàng được duyệt, giá trị doanh số bán của 5 đơn hàng này là 4000,000đ. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25%
Trong 5 đơn đó có đơn có giá trị đạt từ 500,000 trở lên và Publisher chưa hề có traffic trong chiến dịch ở tháng 1.2022 vậy Publisher A sẽ nhận được hồng là:
+ Hoa hồng cơ bản = 20,000,000 x 25% = 5,000,000
+ Thưởng đơn hàng của Publsiher mới: 50,000 vND
Tổng hoa hồng Publisher nhận được là : 5,000,000 + 50,000 = 5,050,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
7Chương trình thưởng theo số lượng Doanh số bánTập trung vào thúc đẩy Publisher tạo ra nhiều đơn hàng tăng trưởng đơn được duyệt , tăng trưởng doanh số bán hàng, tập trung vào các mặt hàng AOV vừa phải vừa tầm bán của Publishertính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
+ Publisher có doanh số bán hàng được duyệt đạt từ 20,000,000 – dưới 50,000,000 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 20% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có doanh số bán hàng được duyệt đạt từ 50,000,000 – dưới 100,000,000 thì Publisher sẽ được thưởng thêm 25% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có doanh số bán hàng được duyệt đạt từ 100,000,000 trở lên thì Publisher sẽ được thưởng thêm 30% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
Ví dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có doanh số được duyệt là 100,000,000. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25% vậy Publisher đạt thưởng và lúc này tổng hoa hồng Publisher nhận được là:
+Hoa hồng cơ bản = 100,000,000 x 25% = 25,000,000
+ Thưởng theo target đơn (Publisher đạt mức thưởng 25% trên tổng hoa hồng được duyệt của tháng) = 25,000,000 x 25% = 6,250,000
+ Tổng hoa hồng nhận được = 25,000,000 + 6,250,000 = 31,250,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
8Chương trình thưởng theo tăng trưởng Doanh số bánTập trung vào thúc đẩy Publisher tạo ra nhiều đơn hàng tăng trưởng đơn được duyệt , tăng trưởng doanh số bán hàng, tập trung vào các mặt hàng AOV vừa phải vừa tầm bán của Publishertính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
+ Publisher có sự tăng trưởng về doanh số được duyệt từ 1.5 lần đến dưới 2 lần so với tháng trước Publisher sẽ được thưởng thêm 20% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có sự tăng trưởng về doanh số được duyệt từ 2 lần đến dưới 3 lần so với tháng trước Publisher sẽ được thưởng thêm 25% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
+ Publisher có sự tăng trưởng về doanh số được duyệt từ 3 lần trở lên so với tháng trước Publisher sẽ được thưởng thêm 30% tổng hoa hồng được duyệt của tháng
Ví dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có doanh số được duyệt là 100,000,000. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25% và tháng 1.2022 Publisher đạt 50,000,000 doanh thu được duyệt. vậy Publisher đạt thưởng và lúc này tổng hoa hồng Publisher nhận được là:
+ Hoa hồng cơ bản = 100,000,000 x 25% = 25,000,000
+ Thưởng theo tăng trưởng doanh thu được duyệt (Publisher đạt mức thưởng 25% trên tổng hoa hồng được duyệt của tháng) = 25,000,000 x 25% = 6,250,000
+ Tổng hoa hồng nhận được = 25,000,000 + 6,250,000 = 31,250,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
9Chương trình Top Race theo Doanh số bán hàngTập trung vào thúc đẩy Publisher cũ, những Publisher đã chạy chiến dịch tốt, thúc đẩy họ gia tăng đơn hàng, doanh số bán hàng trong thángtính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
+ Publisher có doanh số bán hàng được duyệt cao nhất sẽ nhận được 3,000,000 tiền mặt
+ Publisher có doanh số bán hàng được duyệt cao thứ 2 sẽ nhận được 2,000,000 tiền mặt
+ Publisher có doanh số bán hàng được duyệt cao thứ 3 sẽ nhận được 1,000,000 tiền mặt
Ví dụ: Publisher A cả tháng 2.2022 có 80 đơn hàng được duyệt, giá trị doanh số bán của 80 đơn hàng này là 20,000,000đ. Hoa hồng CPS tình theo doanh số bán hàng là 25%
Publisher A cũng là Publisher có doanh số bán hàng cao nhất trong tháng so với các Publisher khác => Publisher A nhận được hoa hồng là:
+Hoa hồng cơ bản = 20,000,000 x 25% = 5,000,000
+ Thưởng theo Top Race: 3,000,000
Tổng hoa hồng Publisher A nhận được = 5,000,000 + 3,000,000 = 8,000,000 VND
Thời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng, nhiều tháng, hoặc quý
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
10Chương trình thưởng cho các Publisher có doanh số bán hàng đạt từ target trở lênTập trung vào thúc đẩy Publisher tạo ra nhiều đơn hàng tăng trưởng đơn được duyệt , tăng trưởng doanh số bán hàng, tập trung vào các mặt hàng AOV vừa phải vừa tầm bán của Publishertính trong 1 tháng nếu Publisher đạt trong các điều kiện dưới đây thì sẽ được thưởng:
Bất cứ Publisher nào đạt doanh số bán hàng từ 50,000,000 trở lên sẽ được thưởng ngay tiền mặt 500,000 đ
Ví dụ: Trong tháng 2.2022 có 10 Publisher đạt doanh số bán từ 50,000,000 trở lên vậy mức thưởng dành cho 10 Publisher này là = 10 x 500,000 = 5,000,000 VNDThời gian áp dụng có thể áp dụng theo từng tháng
Trả thưởng theo đối soát tháng, tháng cuối cùng áp dụng hoặc quý
11Mini Game cho Publisher/KOCĐOÁN BRAND BONUS HAY – RINH NGAY VOUCHER
Thể lệ:
📌 Bước 1: Nhìn hình và đoán xem logo của thương hiệu nào đang có Brand bonus cao nhất trong tháng 1
📌 Bước 2: Comment đáp án Tên thương hiệu và đính kèm 3 chữ số may mắn (từ 001 – 999)
Giải thưởng:
🎉1 giải cho Publisher trả lời đúng nhất và nhanh nhất
🎉1 giải cho Publisher trả lời đúng nhất và có nhiều reaction của comment nhất
🎉1 giải random cho Publisher trả lời đúng nhất và có con số may mắn nhất
Mỗi giải là 1 VOUCHER TỪ SHOPEE GIẢM 100K CHO ĐƠN HÀNG TỪ 0ĐMINIGAME CÙNG SENDO
KỲ 1: MỪNG GIÁNG SINH – RINH QUÀ TO CÙNG SENDO
Thể lệ chương trình:
⚡Bước 1: Trả lời 3 câu hỏi bên dưới
⚡Bước 2: Comment đáp án và đính kèm 2 chữ số may mắn (từ 00 – 99)
Giải thưởng:
🎁3 giải cho Publisher trả lời đúng nhất và nhanh nhất
🎁1 giải random cho publisher có con số may mắn nhất
Mỗi giải là 1 VOUCHER GIẢM 200K CHO ĐƠN HÀNG TỪ 1 TRIỆU TỪ SENDO
Người thắng cuộc là:
✔ Trả lời đúng chính xác đáp án tất cả câu hỏi
✔Không chỉnh sửa bình luận
✔Không copy lại đáp án, BTC sẽ kiểm tra nhé
Mini Game này dùng để truyền thông thu hút sự quan tâm, awareness Publisher về chiến dịch
Mini game này sẽ được sử dụng trên các Post trên các kênh của ACCESSTRADE
Livestream của ACCESSTRADE
12Quà tặng