Chính sách đối soát, thanh toán cho Publisher

  • Thông tin về thanh toán hoa hồng:

Tháng To được hiểu là tháng phát sinh doanh thu của Publisher trên ACCESSTRADE. Tính từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng T0.
Tháng T1 là thời gian thực hiện các hoạt động đối soát và thanh toán giữa 02 bên.
Ngày 10 tháng T1: ACCESSTRADE tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, thực hiện đối soát doanh thu phát sinh của tháng T0.
Ví dụ: Tháng 5/2016, Publisher quảng bá chiến dịch Tiki. Ngày 15/6/2016, ACCESSTRADE sẽ tiến hành cập nhật doanh thu phát sinh và đối soát với phía nhà cung cấp Tiki của tháng 5.
Ngày 18 tháng T1: ACCESSTRADE thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng T0 sau khi đã đối soát và xác nhận của đối tác.
Ví dụ: Đến ngày 18/6/2016, ACCESSTRADE Việt Nam tiến hành thanh toán 100% hoa hồng thực tế của tháng 5 cho các đối tác.
Trong trường hợp đến ngày 17 tháng T1 chưa có số liệu đối soát chính thức, ACCESSTRADE sẽ
– Thông báo cho đối tác biết trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, và
– Tiến hành thanh toán hoa hồng theo 2 đợt:
Đợt 1: Thanh toán trước 50% – 80% doanh thu phát sinh tháng T0 vào ngày 18 tháng T1
Đợt 2: Thanh toán phần còn lại vào kỳ thanh toán kế tiếp gần nhất
Lưu ý: Nếu những ngày thuộc chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ ngày lễ sẽ việc thanh toán, đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

  • Quy định về đối soát

– Chu kỳ đối soát với các Publisher được tiến hành theo tháng. Số liệu được tính từ 00h00 ngày đần tiên đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng phát sinh doanh thu.
– Biên bản đối soát: Căn cứ trên số liệu ACCESSTRADE thống nhất số liệu với Advertiser được cập nhật trên hệ thống.
– Vào ngày mùng 18 tháng T1, ACCESSTRADE sẽ gửi Biên bản đối soát cho Publisher thông báo kết quả thực hiện được trong tháng T0. Publisher kiểm tra và xác nhận lại qua email nội dung Biên bản đối soát để làm cơ sở tiến hành thủ tục thanh toán. Riêng với các Publisher là doanh nghiệp sẽ phải ký và gửi lại Biên bản đối soát.

  • Quy định về thanh toán

– Ngày 18 hàng tháng, ACCESSTRADE sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán cho Publisher.
– Để thanh toán, doanh thu của Publisher chỉ cần đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. ACCESSTRADE sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.
– Doanh thu thực nhận của Publisher bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).
– Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với Nhà nước. ACCESSTRADE sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần doanh thu để nộp hộ thuế TNCN đối với các Publisher cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật).
– Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. ACCESSTRADE miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các Publisher.
– Cập nhật thông tin: Publisher thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 10 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp.

Cách thức lựa chọn campaign hiệu quả

9 Công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí tốt nhất dành cho Publisher

Các công cụ hỗ trợ kiếm tiền trên mạng hiệu quả với Affiliater

Các hình thức chạy quảng cáo cơ bản

Các phương thức cơ bản để tăng thu nhập kinh doanh

4 (80%) 2 votes