API datafeed bổ sung thêm thông tin chi tiết khuyến mãi cho từng sản phẩm

Publisher thân mến,

API datafeed đã được bổ sung thêm thông tin chi tiết khuyến mãi cho từng sản phẩm. Hiện tại datafeed của FPTshop là datafeed đầu tiên được cập nhật thường xuyên nội dung này.

API datafeed sử dụng như thế nào? Xem ở hướng dẫn sauhttp://docs.accesstrade.vn/publishers/#l-y-th-ng-tin-datafeeds

Dưới đây là hình ảnh minh họa cho thông tin chi tiết khuyến mãi truy xuất được qua API datafeed (sử dụng Postman Chrome Extension)

Hy vọng thông tin này sẽ giúp cho bạn chọn lựa được các sản phẩm hot để chạy chiến dịch FPT shop.

Tagged: