Các đơn hàng sau khi được đặt thành công sẽ được cập nhật ngay trên hệ thống. Trong vòng 48h, nếu đơn hàng chưa cập nhật trên Dashboard, gửi các thông tin sau về hòm thư: support@accesstrade.vn hoặc tạo ticket tại địa chỉ https://interspacevn.freshdesk.com/helpdesk/tickets/new để ACCESSTRADE kiểm tra cho bạn nhé:

Email account

Tên chiến dịch

Mã đơn hàng và thời gian phát sinh đơn hàng

Rate this post