Mục thông tin thêm tuy không phải là mục thông tin bắt buộc, tuy nhiên sẽ giúp bạn biết đơn hàng của bạn đến từ nguồn nào, từ đó giúp bạn có thể tối ưu chiến dịch.

Rate this post