Trong bài viết nội dung chạy chiến dịch trên facebook bạn có thể viết tên thương hiệu của NCC. Lưu ý bài viết cần có nội dung văn minh tránh ảnh hưởng đến thương hiệu của NCC. Lưu ý : Không đặt tên Page, ảnh avatar, ảnh bìa,… có tên của NCC.

Rate this post