Có 2 trường hợp:
1.Bạn chưa đăng ký chiến dịch đang dùng coupon đó hoặc chiến dịch đã đăng ký nhưng chưa được duyệt
2. Bạn dùng lên bản nâng cấp hơn như bản Pro.

Bạn có thể xem hướng dẫn ở video hướng dẫn và cái đặt bản smart coupon Pro tại đây ạ : https://www.youtube.com/watch?v=dSLOIPcemO8&feature=youtu.be

Rate this post