Có 2 trường hợp
1. Chiến dịch chưa được duyệt
>> Bạn kiểm tra lại trạng thái chiến dịch xem đã được duyệt hay chưa nhé.
2. Link gốc chưa chính xác
>> Tại link gốc, bạn xóa toàn bộ param đằng sau dấu “?”

VD: Link gốc: https://www.lazada.vn/products/dep-da-nu-aokang-192811163-i539090804-s1124648274.html?spm=a2o4n.home.flashSale.4.19056afeM80OLA&search=1&mp=1&c=fs&clickTrackInfo=%7B%22rs%22%3A%220.0195329360882868%22%2C%22prior_score%22%3A%220%22%2C%22submission_discount%22%3A%2273%25%22%2C%22iss%22%3A%220.0195329360882868%22%2C%22rmc%22%3A%221%22%2C%22type%22%3A%22entrance%22%2C%22prior_type%22%3A%22racing%22%2C%22userid%22%3A%22%22%2C%22sca%22%3A%221%22%2C%22hourtonow%22%3A%2215%22%2C%22abid%22%3A%22169252%22%2C%22itemid%22%3A%22539090804_2_racing_0.0195329360882868_0.0195329360882868%22%2C%22pvid%22%3A%220ce98f3e-0446-4abf-97e5-9df7ec2829de%22%2C%22pos%22%3A%222%22%2C%22rms%22%3A%220.03333333333333333%22%2C%22c2i%22%3A%220.0%22%2C%22scm%22%3A%221007.17760.169252.%22%2C%22ss%22%3A%220.0195329360882868%22%2C%22i2i%22%3A%220.0%22%2C%22ms%22%3A%220.0195329360882868%22%2C%22itr%22%3A%220.03867403314917127%22%2C%22mt%22%3A%22racing%22%2C%22its%22%3A%22181%22%2C%22promotion_price%22%3A%22299.000%22%2C%22anonid%22%3A%22c26444a8-fe54-4646-de02-b7a529b0050d%22%2C%22DiversifyApplied%22%3A%224%22%2C%22FinalScore%22%3A%220.0273052%22%2C%22isc%22%3A%227%22%2C%22iss2%22%3A%220.23315652894022545%22%2C%22data_type%22%3A%22flashsale%22%2C%22iss1%22%3A%229.373326191751473E-4%22%2C%22config%22%3A%22%22%2C%22HP_score%22%3A%220.0273052%22%2C%22channel_id%22%3A%220000%22%7D&scm=1007.17760.169252.0

Link đúng sau khi xóa param: https://www.lazada.vn/products/dep-da-nu-aokang-192811163-i539090804-s1124648274.html?

Rate this post