Nếu bạn mở link Lazada đó qua PC thì hiện Lazada không áp dụng hoa hồng cho PC nữa nên AT để chuyển hướng để cảnh báo pub giới thiệu, mua hàng qua đó sẽ không được tính hoa hồng

Rate this post