Nếu bạn mở link liên kết Lazada qua PC thì do hiện tại Lazada không áp dụng hoa hồng cho PC nữa nên AT chuyển hướng link để cảnh báo pub giới thiệu, mua hàng qua đó sẽ không được tính hoa hồng

Rate this post