Trước thời gian đối soát, đơn hàng có thể bị trả về sai ngành hàng dẫn đến giá trị cũng như hoa hồng thấp hơn mức thực tế. Tuy nhiên giá trị chính xác sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát.

 

Rate this post