Do shopee trả về sai ngành hàng nên mức hoa hồng của bạn có thể thấp hơn mức thực tế được nhận. Hoa hồng chính xác của Shopee sẽ được cập nhật vào kỳ đối soát (T+1) ( Đối với các chiến dịch khác như Lazada cũng có trả về sai hoa hồng thì đến tháng đối soát thì hoa hồng sẽ được tự động update lại đúng mức hoa hồng công bố)

 

Rate this post