Sau khi các đơn hàng được đặt mua thành công, trên hệ thống Dashboard sẽ hiển thị ở trạng thái chờ duyệt. Đến kỳ đối soát ngày 18 hàng tháng, trạng thái của đơn hàng sẽ được cập nhật là Phê duyệt – Approved hay Từ chối – Reject hay chờ duyệt – Pending..

Rate this post