Trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật theo 3 action:

– Action 1: Hệ thống ghi nhận đơn, cập nhật trạng thái chờ duyệt

– Action 2: Nhà cung cấp (NCC) xác nhận đơn, chuyển trạng thái tạm duyệt hoặc hủy

– Action 3: NCC và AT đối soát đơn hàng, chuyển trạng thái được duyệt hoặc hủy.

(Trạng thái đơn sau đối soát sẽ là trạng thái chính xác nhất.)

1 (20%) 1 vote