Hệ thống cần có thời gian để cập nhật dữ liệu, nên thông thường sau khi có đơn hàng phát sinh, bạn vui lòng chờ trong khoảng 10-15 phút để thông tin hiển thị trong Báo cáo chiến dịch.

Rate this post