Nếu sản phẩm B thuộc ngành hàng được tính hoa hồng thì bạn vẫn được tính hoa hồng cho đơn hàng đó.

Rate this post