Bạn nâng cấp lên bản cao hơn bản hiện tại: nâng cấp phiên bản PHP từ 5.4 trở lên ( nếu dùng host thì tìm phần php version trong cpanel )

Rate this post