Bạn hoàn toàn có thể sử ụng API để lấy trạng thái đơn hàng nhé.

Rate this post