Khi bạn tạo link trang mã giảm giá thì thời gian khuyến mại sẽ phụ thuộc từ NCCtahy đổi theo ngày .Và link giảm giá đó sẽ hết hiệu lực khi thời gian khuyến mại kết thúc. Nên nếu Publisher có dự định chạy trang giảm giã thì Publisher có thể
cập nhật từng ngày từ trang NCC để chạy chiế dịch.

Rate this post