Bạn có thể dùng utm parameter ở phần tạo link, gắn ID của user vào để hoàn tiền. Hoặc dùng deeplink sau đó truyền ID user vào utm source trong deeplink.

Rate this post