Đối với đơn hàng có nhiều sản phẩm nhưng có 1 sản phẩm hết hàng, NCC sẽ tách đơn của sản phẩm hết hàng thành 1 đơn riêng và note lí do hủy đơn là ” hết hàng “. Những đơn còn lại vẫn được tính hoa hồng như bình thường.

Rate this post