Publisher đạt đủ 2 điều kiện sau sẽ được thanh toán doanh thu từ ACCESSTRADE

  • Doanh thu của Publisher đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán.
  • Thông tin tài khoản Ngân hàng phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống.
Rate this post