Khi user đăng kí, đặt hàng thành công sẽ dẫn về trang thank you page. Tại đây advertiser sẽ đặt link tracking từ ACCESSTRADE và bắn trả lại các conversion, hệ thống của Accesstrade sẽ ghi nhận và nhận biết conversion đến từ publisher nào

Rate this post