Advertiser có thể chọn pub chạy bằng cách gửi yêu cầu tới bộ phận Support của AT.

Rate this post